דיונים על הדף - שבת קיא

אברהם יוסף שווארץ שואל:

לפי הבנת מהרש"א בדברי רש"י בקיא. נשים נתמעטו מאיסור סירוס מכיון שנתמעטו מפרו ורבו.

השאלה נשאלת דגם בהמות לא נצטוו בפריה ורביה, ומכל מקום אסור לסרס אותם, וא"כ מאי שנא נשים?

אברהם יוסף שווארץ

הכולל משיב:

שלום וברכה,

עמד בזה בחלקת מחוקק ה סק"ו. ע"ש. ובשו"ת שואל ומשיב (רביעאה ג' קח) תירץ שבאדם י"ל שהאיסור הוא משום ביטול מצות פו"ר, ואילו בבהמה שאין מצוה האיסור הוא משום קיום המין.

יוסי בן ארזה