עוד דיונים על הדף
1. מניין למילה שבאותו מקום 2. אין כותבין לא על גבי עור בהמה טמאה
דיונים על הדף - שבת קח

שמואל דוד ברקוביץ שואל:

לכבוד הרבנים הגאונים שליט"א אחדשה"ט

קח.

מניין למילה שבאותו מקום נאמר כאן ערלתו ונאמר להלן ערלתו מה להלן דבר שעושה פרי אף כאן דבר שעושה פרי אימא לבו דכתיב (דברים י, טז) ומלתם את ערלת לבבכם אימא אזנו דכתיב (ירמיהו ו, י) הנה ערלה אזנם

לכאורה תמוה, הרי אם ימול לבו יהיה סכנת נפשות ומה ההוה אמינא?

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד

הכולל משיב:

מפרשי המדרש העלו את השאלה שלך. יפה תואר (ב"ר פרשה מ"ו פיסקה ה') כתב, "לאו מלבו ממש, דא"כ ימות, אבל פירוש מכנגד לבו או מאיזה עורק המחובר אליו".

גם מהרז"ו נדרש לזה וכתב "ומ"ש מן הלב אגב שזכר כל הערלות זכר ג"כ ערלת הלב, אף על פי שאין שייך בו תיקון, כי הלב בנקיבה דקה ימות"

בספר "דף על הדף" כתב ששאל את הגר"ח קנייבסקי על זה ואמר שאפשר ביום השמיני לחתוך מעט מהלב ולא ימות וכתב שם ששאל רופא מומחה לענייני הלב ואמר לו שאפשר באמת לחתוך מעט מהצד של הלב ולא יארע לו מאומה.

ואפשר עוד לפרש דבאמת קרנא לא היה לו הו"א כזה רק רצה לנסות את רב ולראות מה יענה אם מסברא או מקרא.

יואל דומב