דיונים על הדף - שבת קו

אהרן ברכה שואל:

רש"י ז"ל ד"ה הצד צפור. אבל אם הכניסו לבית אינו ניצוד בכך שיוצא לו דרך חלונות. ע"כ. וצל"ב לענ"ד בס"ד דאם א"א לצאת דרך חלונות, כגון שהם כולם סתומות, האם נחשב כצידה. ולכאורה הי' משמע מדברי רש"י ז"ל דכן. ולכאורה ע"פ הכללים הוי איסור דרבנן אם הבית מספיק גדולה שא"א לקחתו בקפיצה אחת. אכן צל"ב לענ"ד בס"ד בבירור שיטת רש"י ז"ל. ושו"ר שהרש"ש ז"ל הצ"ע, מטעם שבגמרא מוכח שהוא מטעם שמשתמט. ודילמא אפ"ל שרש"י ז"ל ס"ל שמשמטמת דרך החלונות. ולפ"ז יוצא שרש"י ז"ל ס"ל דאם אין אפשרות להשתמט דרך החלונות, אע"פ שיש אפשרות להשתמט בבית ה"ז איסור דאורייתא, וזה נראה מחודש מאד. וצל"ב לענ"ד בס"ד.

שכמ"ה

הדרדק אהרן ברכה הי"ו, עה"ק ירושלים תובב"א, מק"ק מילאנו יע"א

הכולל משיב:

אכן י"א בדעת רש"י שאפילו לחכמים פטור בבית שאין בו חלונות - ע' ט"ז ופמ"ג שטז,א; שבט הלוי ח"א קט.

כולל עיון הדף