דיונים על הדף - שבת קג

שמואל דוד ברקוביץ שואל:

לכבוד הרבנים הגאונים שליט"א אחדשה"ט

קג:

רש״י ד״ה כפופין - כף פה צדי נון

צ״ע בסדר דנקט רש״י. (כעין זה העירו התוספות קד. בנוגע מנצפ״ך)החותם בכבוד רב,

שמואל דוד

הכולל משיב:

איני יודע. אולי מעין המלה 'כפופין' - כף פה בתחילה ונו"ן בסוף. וצדי במקום "ופ".

יוסי בן ארזה