עוד דיונים על הדף
1. מתקיף ... מתקיף 2. ברש"י ד"ה אבל לא מן הים 3. מחיצה שהגדיים בוקעין בה
דיונים על הדף - שבת קא

שמואל דוד ברקוביץ שואל:

לכבוד הרבנים הגאונים שליט"א אחדשה"ט

מתקיף ... מתקיף...

האם מצינו בעוד מקומות לשון מתקיף על מתקיף?

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד

הכולל משיב:

דומני שכן. ע' למשל עירובין יז:

יוסי בן ארזה