עוד דיונים על הדף
1. הלך חוץ לד' אמות ולא נח וחזר מיד לתוך ד' 2. תוד"ה עושה
דיונים על הדף - שבת ק

בני זילברברג שואל:

מה הדין באדם שהלך חוץ לד' אמות ולא הניח (ולא נח) וחזר מיד לתוך ד' והניח. האם יהיה כמו הדין בגמ' שחייב רק אם נח ע"ג משהו או דילמא יש לחלק.

בברכה רבה,

בני זילברברג, ישראל

הכולל משיב:

אינו חייב בזה כי אין הנחה מחוץ לד' אמות, ולפעמים זה נוגע למעשה אם אדם שכח חפץ בתוך כיסו ויצא במקום שאין עירוב. ועי' שו"ע או"ח סי' רס"ו סי"ב שמי ששכח כיסו עליו בשבת אם הוא בשוק אסור להביאו לביתו רק מתיר חגורו בשוק ואומר לא"י לשמרו, וכתב מ"ב ס"ק ל"ז שאם מתירא לסמוך עליהם רשאי לצוותם להוליך לביתו. ועי' שעה"צ ס"ק ל"ב שאפילו הוא עצמו מותר לרוץ הביתה, וכ"ש שמותר לומר לא"י להביא.

וברמב"ם סוף פרק י"ג מהלכות שבת כתב שאם זרק חוץ לארבע אמות ונתגלגל לתוך ארבע אמות אם לא נח כלל הרי זה פטור, עיין שם. ואם כן הוא הדין לענין שאלתך באדם שהלך חוץ לד' אמות ולא נח וחזר לתוך ד"א והניח גם פטור.

דוד בלום