דיונים על הדף - שבת י

שמואל דוד בערקאוויטש שואל:

לכבוד מו"ר הרה"ג שליט"א אחדשה"ט

דף י:

הנותן פת לתינוק צריך להודיע לאמו מאי עביד כו׳

צ"ע מדוע אמו דוקא. ועיין רש"י ביצה שכתב אביו ואמו.

החותם בכבוד גדול,

שמואל דוד בערקאוויטש

הכולל משיב:

שלום וברכה

יתכן מפני שהיא זאת שתראה את הסימן, אבל האב אינו בביתו.

כל טוב,

יוסי בן ארזה