דיונים על הדף - שבת פא

שמואל דוד ברקוביץ שואל:

לכבוד הרבנים שליט״א

פא.

רש״י ד״ה אבל לא הפאייס - כמו שקל פיסת רגב (סנהדרין דף סד) כו׳

ק״ק מדוע לא ציין להגמרא לעיל עג: דשדא פיסא לדיקלא וצ״ע.

פא:

רש״י ד״ה לא מיבעיא בחול - שאין איסור טלטול בצרורות דאסור לקנח בחרס ״משום כשפים״ שהרי יכול לקנח בצרור

ובד״ה קמ"ל - דלא אי ״משום סכנה״ אי ״משום כשפים״.

יש לדקדק מדוע בד״ה לא מיבעיא השמיט משום סכנה. וצ״ע.

‏החותם בכבוד גדול,

שמואל דוד

הכולל משיב:

א) רש"י מביא את המקור שמסביר גם את הגמ' כאן וגם את הגמ' בדף עג. - שבשניהם כתוב 'פיסה' לבד, ואילו במקור מוסבר דהיינו פיסת רגב.

ב) בכוונה רש"י השמיט טעם דסכנה, כי אם הטעם משום זה לא היה ס"ד להתיר בשבת. ורק משום כשפים היה ס"ד להתיר. (ע"ע באה"ל שיב,ד ד"ה משום סכנה).

יוסי בן ארזה