More Discussions for this daf
1. ha'Zore'a or Zeri'ach? 2. Zorei'a and Notei'a 3. kindling a fire
4. Forgetting all of the Melachos 5. Rambam vs. Mishnah Lashon 6. Melachos Tzad and Mochek
7. Zorei'a and Notei'a 8. רש"י ד"ה מתקן 9. היינו בורר היינו זורה היינו מרקד
10. הצד את הצבי
דיונים על הדף - שבת עג

שמואל דוד ברקוביץ שואל:

לכבוד הרה״ג חכמי הכולל שליט״א,

עג:

רש"י ד"ה מתקן - אינו צריך "לגופה דהוצאה" "ולא למת" כו'

לכאורה היינו הך ומה כוונתו?

עג:

הקוצר הבוצר והגודר כו' עיין רש"י גודר בתמרים. מוסק בזיתים. אורה בתאנים.

ק"ק מדוע לא פירש "בוצר בענבים" וצ"ע.

החותם בכבוד,

שמואל דוד

הכולל משיב:

א) לפעמים אין צריך את החפץ עצמו אבל צריכים את 'גופה של הוצאה' - כגון סבל המעביר דברים מהכא להתם, אף שאינו צריך את החפץ.

ב) 'בוצר' משמעותו ידועה והוא מפורש בפסוקים, כגון בפרשה שקראנו השבת 'ואת ענבי... לא תבצר'.

יוסי בן ארזה