More Discussions for this daf
1. A Tahor person and a Tamei person eating together 2. The Talmid who was not careful in the laws of Nidah 3. Touching a Nidah
4. Touching a Nidah 5. The Garment Worn By Ula's Sisters 6. Point by Point - Count of the 18
7. רש"י מביא מספר הערוך 8. מעשה בתלמיד א' ששנה הרבה וקרא הרבה
דיונים על הדף - שבת יג

אברהם שואל:

לכבוד הרב המשיב שליט"א,

שלום וברכה.

במעשה שבגמ' על אותו צורבא מרבנן שמת בחצי ימיו מפני שהיה ישן עם אשתו בקירוב בשר בימי לבונה, לפי דברי רב יצחק בר יוסף היה סינר מפסיק ביניהם. לפי זה, הרי יש לומר שאותו תלמיד סבר כרבי פדת שהוא בבגדו והיא בבגדה מותר, ואם כן כיון שהיתה לובשת סינר הרי יש כאן דיעות והיכר, ואם כן הדרא קושיא לדוכתא למה התחייב מיתה?

בכבוד,

אברהם

ארה"ב

הכולל משיב:

שלום

נראה שכיון שנפסקה הלכה כחכמים, הרי אותו תלמיד פרץ גדרם של חכמים שכל דבריהם כגחלי אש (כלשון הרמב"ן כאן), וכדרך שאמרו לר' טרפון בפ"ק דברכות על שעבר על דברי בית הלל.

יוסי בן ארזה