דיונים על הדף - סוטה לא

אדמור שואל:

לכבוד הרב שליט"א

שיטת התוספות שאפילו אם רק עד אחד יודע שאשה זינתה אין המים בודקים. וצ"ע דא"כ לא משכחת סוטה שהרי הבועל יודע... ופלגינן דיבורו... עיין מל"מ הלכות סוטה... כ"ה אבי מורי שליט"א. ואמרתי לו שמשכחת ליה כשמת הבועל או כשהיה שיכור וכמו שכתוב אצל לוט שלא ידע בשכבה ובקומה. מה דעתך בזה??

שמואל דוד בערקאוויטש

הכולל משיב:

הסוגיא כאן עוסקת באם העידו העדים או שמע הבעל מהעדים שזינתה אשתו אבל שאם יש עדים שאינם ידועים לבעל שאין המים בודקים את אשתו הוא סוגיא אחרת לעיל דף ו' ע"א דאמר רב עמרם משמי' דרב דאם יש עדים במדינת הים אין המים בודקים אותה. ושם הרי מדובר בשיש שתי עדים.

דוב פרידמן