עוד דיונים על הדף
1. ואימא עכו"ם אינו מדיר את בנו בנזיר 2. נכרים אינם בירושה
דיונים על הדף - נזיר סא

אברהם יוסף שווארץ שואל:

גמרא נזיר סא: ואימא עכו"ם אינו מדיר את בנו בנזיר, איש לרבות שמדיר עצמו בנזיר, אמר רבי יוחנן הלכה היא בנזיר, ובתוס' שם ד"ה אימא ביארו דלא אתי דרשא לבאר הלמ"מ

אברהם יוסף שווארץ

הכולל משיב:

שלום

כבר הקשו (ע' גה"ש נזיר) על התוס' בנזיר מדברי הגמרא בבכורות טז. שדרשו דין מסוים מקרא המתייחס על דבר שמהלכה, כגון מיתת בחמש חטאות המתות שהן מהלכה, וכמו שהוכיחו התוס' בזבחים ה:

ונראה שכוונת התוס' בנזיר לפרש שכיון שאב מדיר את בנו בנזיר מהלכה, הרי מסתבר שמעיקרא ההלכה התקבלה רק בישראל ואין צריך קרא למעט גוי. אבל לעולם שייך קרא על הלכתא. וכן מצינו בכ"מ דרשות המתייחסות על הלכה. ע' ביצה ז: לגבי שיעור כותבת.

בברכה.

יוסי בן ארזה