דיונים על הדף - נזיר נה

אברהם יוסף שווארץ שואל:

נזיר שהוא ספק טמא ספק מצורע אוכל בקדשים אחר ס' יום

יל"ע אמאי לא הותר לאחר ל' יום מדין ספק ספיקא

אברהם יוסף שווארץ

הכולל משיב:

איזה ספק ספקא? לאחר ל' הוא עדיין ספק מצורע.

יוסי בן ארזה