דיונים על הדף - נזיר ה

דניאל גריי שואל:

האם יש ט״ס בתולדות אהרון סוף פרשת בא שמציין לנזיר ה' את ימים ימימה שאינו מובא בגמרא שלנו שמקורו הפסוק באבשלום?

דניאל גריי

הכולל משיב:

שלום,

שמא בעל התו"א סבר שקושיית הגמרא מ'ימים ימימה' האמור בפרשת בא, וכמאן דאמר בחוקת הפסח הכתוב מדבר, ו'ימים ימימה' היינו שנת לבנה. וזה ששאלו מניין ללמוד מבתי ערי חומה, שלדעת רבי עצמו (בערכין ל) הזמן הוא שנת חמה, שס"ה יום, נלמד מימים ימימה האמור בפסח והזמן יהיה שנת לבנה.

בברכה.

יוסי בן ארזה