עוד דיונים על הדף
1. התרה לנזיר שמשון 2. נזיר בד' כוסות
דיונים על הדף - נזיר ד

sam wham asks:

לכבוד הרה"ג שליט"א

מדוע אומרים בהתרת נדרים ערב ראש השנה "ואפילו נזירות שמשון" הא מבואר בגמרא דליכא התרה בכה"ג?

החותם בכבוד, דב"ש

הכולל משיב:

הפוסקים נתקשו בקטע זה של הנוסח של התרת נדרים, ובאמת יש אלו שהוציאו מן הנוסח. עיין בפתחי תשובה, יו"ד רל"ט סק"ה. אמנם יש פוסקים שטרחו ליישב את הנוסח כמו שהוא. עיין בלחם הפנים (פירוש על הספר קיצור שלחן ערוך, קכ"ח סעיף ט"ז) שמביא שני תירוצים. אחד, שמדובר בנוסח בכגון אדם שמדיר את בנו להיות נזיר כשהוא עדיין בבטן כמו שהמלאך הדיר את שמשון. על זה יש התרה, ומה שכתוב ברמב"ם שאינו יכול להשאל מדובר בכגון שאדם נודר על עצמו שהוא נזיר כמו שמשון - כלומר הוא מקבל נזירות שלא ניתן להתיר. שני, בשם מנחת חינוך, דכשלא התחיל עדיין לנהוג בנזירות יש לנזירות שמשון התרה ע"י פתח, ומדובר בכגון זה בנוסח.

שנה טובה,

יונתן סיגלר

אין זה פסק הלכה