דיונים על הדף - נזיר כו

אברהם יוסף שווארץ שואל:

כו: מעות ולא בהמה, ... אבל לא סואר של קורות

יש לעיין דלכל הני אמוראי איכא דבר דאינה כמעות

והרמב"ם לא הביא אלא שבהמה בעלת מום ולשון של כסף הרי היא כסתומים, אמנם השמיט דבהמה תמימה אינה כסתומים.

אברהם יוסף שווארץ

הכולל משיב:

אם השאלה מדוע הרמב"ם השמיט בהמה תמימה - הרי זה כמפורש, ממה שפירש מהן מעות סתומים, בעלת מום או כלי, מזה משמע שבהמה תמימה אינה כמעות סתומים, ואין צריך לומר זאת.

יוסי בן ארזה

אברהם יוסף שווארץ שואל:

מה אם סואר של קורות?

הכולל משיב:

יד דוד נזיר כז א

ועיין עוד במאירי שפסק דבעלת מום ונסכא וסואר של קורות הכל הוי כסתומים כמו מעות, וזה נראה וודאי דעת הרמב"ם דהכל הוי כמעות, אלא שבמקום סואר של קורות כתב הרמב"ם בכלי, ויצדק זה לפי טעם המאירי דמ"ד דוקא מעות מפני שהגופין מתערבין, א"כ גם בכלי חולק, אמנם מאן דסבר דלא תליא בתערובות הכל בכלל. אמנם הכ"מ ולח"מ ורדב"ז כתבו דהרמב"ם כרב נחמן בר יצחק דאמר סואר של קורות לא, ומ"ש הרמב"ם כלי לאו כוונתו על סואר של קורות, והקשו עליו דהוה ליה לכתוב סואר של קורות לא. אמנם לפי מ"ש ולפי פסק המאירי איכא [למימר] דבכלל כלי סואר של קורות הוא, דמאי שנא. ועיין מרכבת המשנה.