עוד דיונים על הדף
1. פירוש רש"י 2. נזיר בזמן הזה 3. אמר הריני נזיר
דיונים על הדף - נזיר ב

שמואל שואל:

לכבוד הרב שליט"א מדוע לא כתב רעק"א בריש מסכת נדרים שפירוש רש"י אינו מרש"י כמוש"כ ריש מסכת נזיר. החותם בכבוד, דב"ש

שמואל

לייקווד

הכולל משיב:

כבר מדורות קודמים היה מקובל שהמפרש בנדרים אינו רש"י (וגם הב"ח בכמה מקומות קראו 'הפירוש', ראה לדוגמה הגהות הב"ח לנדרים פה: אות ב', ודף פז. אות א'), ולכן בא הר"ן ופירש המסכת במקומו. (פרש"י שלפנינו דומה מאד לפי' לר' שלמה מן ההר על המסכת.)

אבל בנזיר לא היה מקובל בימי רע"א שאין לייחס הפירוש לרש"י (ואף שתוספות פירשו המסכת במקומו, הרי בהרבה מקומות מצאנו שהתוספות כתבו פירוש מעין פירוש רש"י.) מייחסים פרש"י על נזיר לחתנו, ריב"ן, וא"כ הוא באמת מבית מדרשו של רש"י.

בברכה,

מרדכי קורנפלד