עוד דיונים על הדף
1. קרבן א' על טומאות הרבה 2. מה לכל אשמות שבתורה שמעכבין
דיונים על הדף - נזיר יח

אברהם יוסף שווארץ שואל:

נזיר יח. מאן תנא להו דנזיר מביא קרבן א' על טומאות הרבה

יש לתמוה איך הביא הרמב"ם דין נזיר מביא קרבן אחת על טומאות הרבה עם קיי"ל כרבי דאין מונה עד יום הבאת קרבנותיו

אברהם יוסף שווארץ

הכולל משיב:

כתבו הנו"כ שם (נזירות פ"ו הל' ט"ו) שהרמב"ם נקט כחכמים (יח:) דמביא קרבן אחד על הכל עד שיביא חטאתו, ופליגי אר"א שם. ועי' בהגהות הגר"א דאין זה ר"א אלא רבי.

ומבואר דאין שיטת חכמים כרבי, דלרבי מונה כבר מיום שראוי להביא חטאתו, דהיינו מתחילת יום השמיני, ולחכמים אינו מונה עד שמביא חטאתו.

ועי' בשיעורי הגרי"ד על כריתות בפרק שני שמסביר לדברי החכמים איך יתכנו טומאות הרבה אע"ג דלדידהו אינו מתחיל למנות עד שיביא חטאתו.

אברהם פיליפס