דיונים על הדף - כתובות צח

אברהם יוסף שווארץ שואל:

צח: כגון דאמר שליח טלו אחת מדעת בעל הבית, ואחת מדעתי,

וברמב"ם מעילה (ז א) הבין שאמר טלו שנים מדעתי. אבל בלא"ה לא מעל השליח. יל"ע למאי דקיי"ל מוסיף על דבריו ולא מעביר על דבריו, א"כ לכאורה הבעל הבית מעל החתיכה אחת, והשליח בהשני, וכמו דס"ד בגמרא.

אברהם יוסף שווארץ

הכולל משיב:

ע' כס"מ בשם הרי"ק שהרמב"ם ס"ל שלפי המסקנא בכל מקום שעשה שליחותו, אפילו הוסיף השליח בעה"ב בלבד מעל.

יוסי בן ארזה