דיונים על הדף - כתובות צא

מנחם הבלין שואל:

כתובת בני דיכרין

ניתן לכתוב גם אחרי הנשואין דהיינו אם אשה א רואה שבעלה עומד להתחתן עם ב אז מחליטה כי רוצה כתובת בני דיכרין

מה יורשי כתובת בני דיכרין מקבלים עיקר הכתובה ותוספת או רק נכסי מלוג?

מנחם הבלין

הכולל משיב:

שלום

הבנים יורשים את עיקר הכתובה של אמם ואת נדונייתה, דהיינו נכסי צאן ברזל. לגבי תוספת כתובה, כתבו ראשונים שגם היא בכלל התקנה, אך יש אומרים בדעת הרמב"ם שהשמיט זאת, שאין התוספת בכלל התקנה.

כל טוב.

יוסי בן ארזה