עוד דיונים על הדף
1. אשה נאמנת לטעון שפתחה פתוח באופן המותר 2. קינוי וסתירה 3. פתח פתוח וטענת דמים
דיונים על הדף - כתובות ט

טוביה מרקוס שואל:

לא הבנתי כאן: האם טענת דמים מתקבלת ביהודה? ואם כן - למה?

טוביה מרקוס

הכולל משיב:

שלום

טענת דמים לא מתקבלת להפסידה, במקום שמיחדים החתן והכלה לפני הנישואין, אלא שלאוסרה על עצמו נאמן אם טוען שלא בא עליה מן האירוסין, דשוויא אנפשיה חתיכא דאיסורא.

יוסי בן ארזה