עוד דיונים על הדף
1. אשה נאמנת לטעון שפתחה פתוח באופן המותר 2. קינוי וסתירה 3. פתח פתוח וטענת דמים
דיונים על הדף - כתובות ט

אברהם יוסף שווארץ שואל:

ט. ברא"ש הביא רבינו יונה דאשה נאמנת לטעון שפתחה פתוח באופן המותר

ותמה הרא"ש דלא קיי"ל ברי ושמא ברי עדיף. ויש לתמוה, דבהדי חזקה קיי"ל ברי ושמא ברי עדיף

אברהם יוסף שווארץ

הכולל משיב:

הרא"ש הסביר דהכא ליכא חזקה, יעו"ש.

יוסי בן ארזה