עוד דיונים על הדף
1. סבר למימר שבועה דאורייתא 2. הרי זה גיטך
דיונים על הדף - כתובות פו

אברהם יוסף שווארץ שואל:

פו: סבר למימר שבועה דאורייתא, א"ל, כל הנשבעין בתורה נשבעין ונוטלין, ועוד אין נשבעין על כפירת שעבוד קרקעות

יל"ע דהוי ליה למימר ג"כ דאיקרי הילך.

אברהם יוסף שווארץ

הכולל משיב:

י"ל לפי מה שסבר רמי בר חמא גם בהילך חייב, וכמו שסובר ר' חייא בב"מ ד. וא"א להשיב תשובה על רמי בר חמא מדעת רב ששת.

בברכה. יוסי בן ארזה