דיונים על הדף - כתובות פג

אברהם יוסף שווארץ שואל:

ברכת שלום רב לתלמידי חכמים העצומים של כולל עיון הדף, ובברכת שנה טובה ומתוקה, והמשך של הרבצת התורה

כתובות פג: אלא בדשייר הכי נמי בדשייר,

יש לתמוה לדעת הרמב"ם דאף כשסילק עצמו מפירות יכול לכופה שתיקח בהם קרקע והוא אוכל פירי פירות, א"כ בפירות שלה בודאי קא משייר, משא"כ בפירות שלו

אברהם יוסף שווארץ

הכולל משיב:

אבל כיון שיכולה היא לאכול את הפירות, שהרי סילק עצמו, א"כ מהיכן יהיו פירי פירות אם לא בדשיירא.

בברכה. יוסי בן ארזה

אברהם יוסף שווארץ שואל:

לא הבנתי. לפי הרמב"ם אף שסילק עצמו מגוף הקרקע, ואינו יכול לקחת הפירות לעצמו, הרי הפרות הם שלה, כמו כל נכסיה, או כל דבר חדש שנפל לה, וכל דבר שלה יש לו זכות לקיח בהם קרקע והוא אוכל פירות. [וכמו דכשנפל לה כספים או פירות תלושים, אינה יכולה לאכלם, אלא ילקח בהם קרקע, כמו כן פירות הללו.]

הכולל משיב:

היכן כתוב ברמב"ם שכופים את האישה לשייר את הפירות ואינה יכולה לאוכלם? הרמב"ם רק כותב שאם הפירות קיימים זכותו ליקח בהם קרקע והוא יאכל פירותיה.

יוסי בן ארזה

אברהם יוסף שווארץ שואל:

זכותו ליקח בהם פריות הוא לכאורה כמו זכותו בכל נכסיה

הכולל משיב:

לא נראה לי, אלא רק אם שיירה זכותו ליקח בזה קרקע ויאכל פירות.