דיונים על הדף - כתובות פ

מנחם הבלין שואל:

אם כל הנכסים משועבדים לכתובה והרי חשש ירצה לגרשה תהא קלה בעיניו להוציאה כדי למכור הנכסים ומה הפתרון לזה?

מנחם הבלין

הכולל משיב:

שלום

מה אכפת לו אם הנכסים משועבדים? אם משום שאין הרבה קונים על שדותיו, הלא כל שמשאיר אצלו קרקע אין האשה יכולה לגבות ממה שמכר, דאין גובין ממשעובדים במקום שיש ב"ח, א"כ לא יימנעו מלקנות קרקעות אם נשאר אצלו קרקע.

יוסי בן ארזה