עוד דיונים על הדף
1. רש״י ד״ה חדא יצירה הואי 2. משמח חתן וכלה
דיונים על הדף - כתובות ח

שמואל דוד ברקוביץ שואל:

מוצש״ק פרשת בלק - צום הרביעי - יה״ר שיהפוך מאבל ליו״ט

כתובות ח.

רש״י ד״ה חדא יצירה הואי - כמאן דאמר ״בעירובין״ (דף יח.) ויבן את הצלע פרצוף שמתחילת ברייתו נברא שני פרצופין זכר מלפניו ונקבה מאחור

ובד״ה בתר מחשבה אזלינן - ששנים עלו במחשבה להבראות ונברא אחד ״בעירובין בפ' עושין פסין״

צ״ע קצת מדוע בתחילה ציין רק למסכת עירובין ואח״כ הוסיף לציין שם הפרק.

החותם בכבוד גדול

שמואל דוד

הכולל משיב:

לפעמים דרכו של רש"י שאינו מזכיר שם הפרק. וייתכן שבפעם השנייה רש"י מזכיר שם הפרק כדי להדגיש בכך שזה לא באותו מקום של האזכור הראשון, שאילו היה מזכיר רק 'בעירובין' כבראשונה היה הלומד סבור בטעות ששניהם במקום אחד.

בברכה. יוסי בן ארזה

שמואל דוד ברקוביץ שואל:

הרי הוא באותו מקום?

הכולל משיב:

אכן טעיתי. ורואים שרש"י בסוף מסיים את המקום, ואין קפידא בדבר אם להזכיר בהתחלה או בסוף.

יוסי בן ארזה