עוד דיונים על הדף
1. כיסוי ראש לאישה קרחת 2. איטר יד באישה
דיונים על הדף - כתובות עב

שמואל דוד ברקוביץ שואל:

לכבוד הרה״ג שליט״א חברי הכולל החשוב עיון הדף

לכבוד הרבנים שליט״א אחדשה״ט

האם אשה קרחת חייבת בכיסוי ראש או לא?

הנה יש לחקור אם החיוב לכסות ראש של אשה הוא דוקא שערות ראשה או אפילו אם אין לה שער עדיין יש חיוב לכסות.

הספק שלי הוא שמצד א' לשון הגמרא בברכות "שער באשה ערוה" אולם בגמ' כתובות עב. ״ראשה״ פרוע דאורייתא היא דכתיב ופרע את ראש האשה ותנא דבי רבי ישמעאל אזהרה לבנות ישראל שלא יצאו בפרוע ראש.

ברש״י שבת נז. (ובעוד מקומות) כתב שתגלה ״שערה״ אולם בדף נז: כתב רש״י ״ראשה״.

ועי׳ רשב"א שבת ס. דמבואר קצת מדבריו דבקרחת ליכא חיוב לכסות ורק משום גנאי דרכה לכסות ראשה וצ"ע בזה.

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד בערקאוויטש

הכולל משיב:

השאלה שיש לדון כאן היא מה הבסיס לחיוב כיסוי ראש. במדרש בראשית רבה איתא שהחיוב הוא גדר אבלות לאישה על החטא שהחטיאה את האדם, ששאלו את רבי יהושע: (בראשית רבה יז,ח-

ומפני מה האיש יוצא ראשו מגולה והאשה ראשה מכוסה, אמר להן לאחד שעבר עבירה והוא מתבייש מבני אדם, לפיכך יוצאת וראשה מכוסה.

לפי זה סיבת כיסוי ראש אינה מפני הרהור אלא מפני אבלות וגם אישה קרחת חייבת בכך, וכך גם מבואר בעירובין ק. שאחת הקללות שנתקללה חווה היא להיות "עטופה כאבל" ומפרש רש"י שם: שיש לה בושה לצאת בראשה פרוע מצד שחווה חטאה וקיבלה על עצמה אבלות לדורות.

אולם אפשר שסיבת הכיסוי הוא משום הרהור מצד שיער באישה ערווה ואם כן בכה"ג שאין שיער ליכא למיחש להרהור ויהיה מותר לה לכסות, והרבה פוסקים ביארו שאיסור כיסוי ראש הוא מצד הרהור ובבתולה ליכא הרהור כי רגילות בזה.

יש גם שרואים בכיסוי ראש הוכחה לכך שהיא נשואה, וכך כתב בעל מעשי ה': (מעשי אבות פרק יח) על דברי אבימלך "הנה הוא לך כסות עינים":

"בלשון נקייה אמר לה שהוא בעלה, כי הבעל כסות לאשה כמו שנאמר (רות ג, ט) ופרשת כנפך על אמתך, וכן הפנויה ראשה פרוע והנשואה ראשה מכוסה, וזהו אומרו לך, שכבר ידע שהוא אישה.

לפי זה גם כשאין לה שיער עליה להראות שהיא נשואה ע"י כיסוי ראש.

מכיוון שאיננו יודעים לדרוש מהו הטעם הנכון עלינו להחמיר כשני הטעמים האחרים וגם אישה קרחת חייבת בכיסוי ראש.

יואל דומב