דיונים על הדף - כתובות נז

פירוש הדואר שואל:

בס"ד יום ה' ה' אלול תשפ"ב

דף נז. נותנין לבתולה שנים עשר חודש משתבעה הבעל וכו'.

שנים עשר חודש משתבעה הבעל, אבל יתכן שיעברו שנים רבות מהאירוסין עד שתבעה הבעל (פירוש המשניות להרמב"ם, ועוד)

ויש להבין, מדוע אירסו שנים רבות לפני הנישואין, הלוא זה יכול לגרום לתקלות רבות.

ונראה שהסיבה לכך היתה 'שמא יקדמנו אחר' (מועד קטן יח:).

פירוש הדואר

הכולל משיב:

ייתכן. ועתוס' קדושין מא. ד"ה אסור.

ומלבד זאת לא כתוב ברמב"ם שכך רגילים, אלא אם אירע.

יוסי בן ארזה