דיונים על הדף - כתובות נה

סענדר קליין שואל:

כתובות נה:

מהגמ' איתא ששכיב מרע יפה כחו שיכול לחזור משמע שאם הבריא צריך לחזור, אולם מרש"י משמע שלא חל הקנין כלל אם לא מת, שלכן לפי שמואל אין קנין אם כתב קנין בשטר וגם שהוא שכיב מרע בשטר אינו כלום שלא מהני עד לאחר מיתה. וא"כ למה נקט הגמ' שיכול לחזור, הוה ליה למימר שאינו חל עד שעת מיתה.

תודה רבה

סענדר א. ה. קליין

הכולל משיב:

שלום

אע"פ שנקטו בכל הסוגיות בשכיב מרע "שאם עמד חוזר", הכוונה שאינו קונה, שהרי לא הקנה אלא על דעת שימות. אלא שדיברו בהווה וברגיל, שבא לחזור ממתנתו.

כן עולה מהגמ' והפוסקים. לדוגמא:

רבנו ירוחם, מישרים נתיב כד דף ע טור ג

מתנת שכיב מרע אם עמד חוזר ואינו צריך לבטל המתנה ולא לחזור כי ממילא היא בטלה ולא אמרינן שאם לא אמ' כן ומת אחר כך הויא מתנה אלא מיד כשעמד מחוליו נתבטלה ממילא

בברכה. יוסי בן ארזה