עוד דיונים על הדף
1. הקדמת נישואין לאבל מחמת אונס 2. סיבת אין בעילה במוצ"ש 3. מקלקל אצל הפתח
דיונים על הדף - כתובות ה

ברוך לוין שואל:

מה הדין של נזיר בעניין 4 כוסות?

הסבר: אדם נדר שיהיה נזיר לשנתיים, במקרה כזה אחרי כל ליל סדר יצטרך לספור שוב שנתיים, ובסוף כל שנה יצטרך שוב ליהיות נזיר לשנתיים. וכך נזירותו לעולם לא תפסק.

האם מותר לו לשתות את ארבעת הכוסות או שהוא פטור מ-4כוסות?

ברוך לוין, ירושלים ,ישראל

הכולל משיב:

איני נתון בענין עכשיו ולא ענייתי בו כלל. ומה שעולה כרגע במוחי הם דברי הרמב"ם בהל' נדרים בנודר לצום ופגע בחנוכה ופורים שיידה נדרו מני האיסור, שהואיל ומדברי סופרים הם צריכים חיזוק.

כולל עיון הדף