דיונים על הדף - כתובות מח

מיכאל אלפסי שואל:

שלום כב' הרב שליט"א

בסיכום הדף בדף מח: כתבתם בטבלה שלדעת שמואל בעל שמסר את בתו לשלוחי הבעל הדין הוא רק לגבי ירושה הינה ברשותו אבל בשאר דברים אינה ברשותו

שזה גם אכילת תרומה והפרת נדריה ומעשה ידה ומציאתה שהדין הוא שעדיין הינה ברשות האב עד מסירתה לחופה

תודה וישר כח

מיכאל

הכולל משיב:

לכבוד מיכאל

בבקשה תסביר איזה נקודות צריכים ביאור או תיקון. בנוגע לשמואל יש שיטת רשי אבל תוספות חולק.

עוד נראה- בטור הראשון "לכל" בנוגע לשמואל וריש לקיש כתוב "הוי"- זה לא מפורש ותלוי ברשי ותוספות.

כל טוב,

ראובן וינר