עוד דיונים על הדף
1. שער העיר 2. המוציא שם רע לוקה ונותן מאה סלע
דיונים על הדף - כתובות מה

סענדר קליין שואל:

בס"ד

למה בנוגע שער העיר, שהוא דין מה"ת לכ', פירש"י שהדרשה דשער ופתח וכו' אסמכתא דרבנן. באיזה כח ומאיזה טעם שינו דין תורה שלא תסקל בשער עיר שרובה עכו"ם?

סענדר אליהו הכהן קליין

ניו יורק, ארה"ב

הכולל משיב:

שלום

נראה לכאורה שכוונת רש"י שהלימוד 'פתח משער' אסמכתא בעלמא, אבל לא עיקר הג"ש מע"ז, שהרי נאמר בפירוש בנערה המאורשה "אל שער העיר ההיא" ואין צריך ללמוד מפתח המשכן, אלא אסמכתא בעלמא לומר שגם הנאמר בפרשת מוצי"א שם רע 'פתח', כאילו כתוב שם גם 'שער', אבל אין בזה צורך באמת.

ועיר שרובה עכו"ם ממועטת מ"שעריך" האמור בעובד ע"ז, בהך ג"ש שאינה אסכמתא, כאמור.

יוסי בן ארזה