עוד דיונים על הדף
1. תוד"ה אימר 2. נערה מלא דיבר הכתוב
דיונים על הדף - כתובות מד

אברהם יוסף שווארץ שואל:

כ' תלמידי חכמים חושבים חברי כולל עיון הדף שיחיו

מד. תוד"ה אימר. ועוד אומר רשב"א דנקא מינה אם לוה בין זמן ראשון

לא הבנתי כוונתם, הרי כבר מכר השדה, ואיך יחול שיעבוד עליה על ידי מחילה?

אברהם יוסף שווארץ

הכולל משיב:

ע' רעק"א שפירש לגבי בע"ח שכתב להם 'דאקני', על כן הם גובים מהשדה שנקנתה לו ע"י מקבל המתנהבקנין אודיתא.

בברכה. יוסי בן ארזה