דיונים על הדף - כתובות מב

אברהם יוסף שווארץ שואל:

כ' תלמידי חכמים חושבים חברי כולל עיון הדף שיחיו

מב: מאי לאו בשעמד בדין, וברש"י ובאו עדים וחייבוהו

יל"ע למה הזכיר רש"י "וחייבוהו" הרי ברש"י בככמה מקומות בסוגיא מבואר דעי פטורא הוא דמודה בקנס פטור, וא"כ כל שהוא מודה שהעידו עדים הרי הוא לכאורה חייב?

אברהם יוסף שווארץ

הכולל משיב:

לכאו' כל עוד ב"ד לא חייבו, אע"פ שבאו עדים עדיין הוא בגדר קנס, ואין כאן כפירת ממון.

בברכה. יוסי בן ארזה

אברהם יוסף שווארץ שואל:

צ"ע טובא לומר כן חדא דרש"י כתב מיד אחרי זה בשלא עמד בדין ועדיין לא העידו עדים ועוד דרש"י ביאר כמה פעמים דקנס אינה ממון מכיון דאי בעי מודה ומפטר וכמהעידו עדים בודאי לא מיפטר על ידי הודאתו

הכולל משיב:

יתכן שרש"י נקט האופנים הנכונים לכו"ע, דבעמד בדין ונתחייב לכו"ע הוי ממון. ובלא באו עדים לכו"ע הוי קנס. ובבאו עדים ולא נתחייב תליא בפלוגתא דאמוראי, דלמ"ד מודה בקנס ואח"כ באו עדים חייב, כ"ש אם אם כבר באו עדים לא מיפטר אע"פ שלא נתחייב, אבל למ"ד מודה בקנס ואח"כ באו עדים פטור י"ל שפטור גם אם באו עדים ועדיין לא חייבוהו.