דיונים על הדף - כתובות מא

שמואל דוד ברקוביץ שואל:

לכבוד מו״ר הרה״ג שליט״א אחדשה״ט

כתובות מא.

דתניא רבי שמעון בן יהודה אומר משום ר' שמעון אף בושת ופגם אינו משלם ע"פ עצמו לא כל הימנו שיפגום בתו של פלוני אמר ליה רב פפא לאביי ניחא לה לדידה מאי דלמא לא ניחא ליה לאביה ניחא ליה לאביה מאי דלמא לא ניחא להו לבני משפחה ניחא להו לבני משפחה מאי אי אפשר דליכא חד במדינת הים דלא ניחא ליה

לא הבנתי, חדא מדוע איכפת לן שיש קרוב רחוק במדינת הים דלא ניחא ליה בכך, ועוד ק״ק מהיכא תיתי שיש אחד כזה. מלשון הגמרא ״אי אפשר דליכא חד״ כו׳ משמע שזה ודאי.

החותם בכבוד גדול,

שמואל דוד בערקאוויטש

הכולל משיב:

הערות הגרי"ש אלישיב מסכת כתובות דף מא עמוד א

ולכאו' זהו פלא לומר דמהאי טעמא לא יהי' לה בושת ופגם, ונראה דוודאי מצד הדין חייב לה ויש לה בושת ופגם, אלא דמשום טענות אלו אין ב"ד יכולים להוציא פסק דין שיתן לה הבושת והפגם ודו"ק.

ולשאלה השנייה - יש להניח שיש אנשים צדיקים שאינם רוצים שיוציאו שם רע על בתולת ישראל.

יוסי בן ארזה