דיונים על הדף - כתובות לז

שמואל דוד ברקוביץ שואל:

לכבוד מו״ר הרה״ג שליט״א אחדשה״ט

כתובות לז.

רש״י ד״ה אלא יוצאה בשן ועין - שפחה שסימא אדוניה את עינה ויצאה לחירות מנא הות ידעה מעיקרא דתיפוק לחירות דמנטרא נפשה לזמן מוך לשימושה

הנה רש״י נקט ״עין״ אע״ג דשן נזכר קודם בגמרא. ובאמת על הגמרא קשה מדוע נקט ״שן ועין״ הרי בפרשת משפטים נזכר עין קודם וצ״ע.

החותם בכבוד גדול,

שמואל דוד בערקאוויטש

הכולל משיב:

אולי כל אחד במאי דסיים הקודם פתח הוא. בתורה שבכתב: עין ושן, בתושבע"פ שן ועין, ורש"י ביאר את העין שבה סיימו.

יוסי בן ארזה