עוד דיונים על הדף
1. ממאנת 2. נערות שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו כשהן בנות שלש שנים ויום אחד
דיונים על הדף - כתובות לו

מנחם הבלין שואל:

ממאנת - מדוע אי אפשר להעמיד שמיאנה כשהיתה קטנה ונאנסה בנערותה? מדוע פשוט לגמרא שזה בסמיכות זמנים?

תודה רבה רבה

מנחם הבלין

הכולל משיב:

כן הקשו התוס' (לה,ב ד"ה הממאנת) ולכן נטו מפרש"י ופירשו 'ממאנת' שאנסה או פיתה בעלה. ולפי פירש"י כתב הריטב"א (לה,ב) ליישב (וכ"כ הפנ"י):

ויש לפרש לפי דברי רש"י ז"ל דהא דממאנת כיון דלגופה לא נצרכה אלא למידק מינה לעלמא, אם כן על כרחין אינו אלא כשנאנסה לאלתר שמיאנה בעודה קטנה ולמידק מינה לקטנה דעלמא דאילו לנערה דעלמא פשיטא שיש לה קנס.

יוסי בן ארזה