דיונים על הדף - כתובות לד

לייבל בר שואל:

רבה גרסינן בכולהו ותדע מדאמר לקמן א"ל רב פפא לאביי לרבה דאמר חידוש הוא כו' ואם איתא דרבא גרסינן הא רב פפא תלמידו של רבא היה כדאמר לקמן [לה:] אמר ליה רב פפא לרבא הי מכה מאי שנא דשבקיה לרבא ולא שייליה [לתרוצי שמעתיה] ושייליה לאביי [שמעתא דרבא] אלא רבה גרסינן ורב פפא לא היה בימיו ושייל לאביי שהיה תלמידו של רבה:

לייבל בר

ברוקלין, נ.י.

הכולל משיב:

שלום

רש"י אומר שאין לגרוס 'רבא', כי אין מובן מדוע רב פפא תלמידו של רבא לא שאל את רבו ישירות אלא שאל את אביי על דברי הרב? אבל אם גורסים 'רבה' מובן, כי רבה היה בדור הקודם, רבו של אביי ורבא, שר"פ היה תלמידם.

כל טוב,

יוסי בן ארזה