דיונים על הדף - כתובות ל

טוביה מרקוס שואל:

למה אריא נחשב כבידי אדם? הרי הרבה דובים ביער - הרבה שלוחים למקום

טוביה מרקוס

הכולל משיב:

לפי קושית הגמ' יעקב אבינו הזהירם מפגעים שביד אדם להימנע מהם, כגון להצטייד בשומרים ובכלים להגן מפני חיות רעות.

יוסי בן ארזה

טוביה מרקוס שואל:

אבל בה"מ אריא בידי אדם נינהו

הכולל משיב:

לא הבנתי את השאלה, על מה היא מוסבת.

יוסי בן ארזה