עוד דיונים על הדף
1. פרוצות וצנועות 2. שר הצבא מגיע לעיר
דיונים על הדף - כתובות ג

אברהם יוסף שווארץ שואל:

ג. פרוצות וצנועות

יל"ע אם על פי דין אומרים שהוא אנוס, א"כ אמאי קרי להו פרוצות הרי הדין עמהם ואם על פי דין אי אפשר לסמוך שהוא אנוס בלי שני עדים המעידים על זה א"כ אמאי קרי להו צנועות, הרי הדין עמהם.

אברהם יוסף שווארץ

הכולל משיב:

הפרוצות הן אותן נשים החשודות לעבור ברצון.

יוסי בן ארזה

אברהם יוסף שווארץ שואל:

לא הבנתי התשובה.

אם הפרוצות חשודות לעבור ברצון, ועל פי דין ראוי להחמיר, א"כ אמאי קרי לשאר נשים צנועות? הם לא צנועות אלא עושות על פי עיקר הדין. לכאורה צנועות היינו שעושים לפנים משורת הדין, ופרוצות הם המקילין נגד עיקר הדין?

הכולל משיב:

היכן קראו לכל מי שאינן בכלל 'פרוצות' 'צנועות'?

אברהם יוסף שווארץ שואל:

הגמרא אומרת "בשביל ו ובשביל צנועות

הכולל משיב:

זה כמובן לא אומר שכל מי שאינן מהפרוצות היא מהצנועות.