עוד דיונים על הדף
1. נאמנות שבויה 2. מה הרבותא שעבד כשר 3. מחבוא אחד
דיונים על הדף - כתובות כז

מנחם הבלין שואל:

מדוע אין האשה נאמנת על עצמה בשבויה שהקלו כמו עגונה

תודה רבה רבה

מנחם הבלין

הכולל משיב:

י"ל שכאן חששו שהיא משקרת מאחר ואינה חוששת להכחשה, בניגוד למיתת הבעל. וגם חששו שיהיו נשים קלות דעת שיורו היתר לעצמן, מה גם שהשבייה יכולה להימשך זמן רב והיא לא תזכור בדיוק מה אירע לפני שנים או תזכור ותורה היתר כלשהו לעצמה. ולכן גזרו על כל השבויות, שכך מידתן של חכמים, שלא לחלק בין מקרה למקרה.

בברכה. יוסי בן ארזה