עוד דיונים על הדף
1. מדוע לא מוזכר פדיון הבן 2. מאי שנא בן דלא דקרוב הוא אצל אביו 3. בחזקת שהוא גדול
דיונים על הדף - כתובות כה

מנחם הבלין שואל:

מדוע לפי הגמרא מעלין כהן לפי חילוק מתנות ולא הזכירו לפי שפודין את בכוריהם אצלו . לכאורה זה נפקמ גדולה למה הגמרא לא מזכירה פדיון הבן

יש מי ששואל זאת על הגמרא

מנחם הבלין

הכולל משיב:

לא מצאתי מי שמקשה. אמנם מובא באחרונים (חת"ס) שפדיון הבן אינו מצוי כל כך, וכל אב נותן לידידו או כהן ממשפחתו, וגם על פי רוב הכהנים רגילים להחזיר את הפדיון, והאב יכול לבחור כהן שרגיל להחזיר (חזו"א אה"ע ג), על כן מכל הסיבות האלו יתכן שאין מעלים לכהונה כהן שמקבל פדה"ב.

יוסי בן ארזה