דיונים על הדף - כתובות יד

הרב דניאל פרגא שואל:

ברש"י יד: ד"ה אפילו ברוב פסולין כתב דרבן גמליאל מכשיר תינוקת שנאנסה לכהונה אפילו ברוב פסולין משום דאית ליה העמד אשה על חזקתה.

והוקשה לי, דלכאורה הרוב (שמכריע שנבעלה לפסול) סותר את חזקת כשרותה (שמכריע שנבעלה לכשר), וא"כ הוה לן למימר רובא וחזקה רובא עדיף (קדושין פ.)!

דניאל פרגא, מושב תפרח

הכולל משיב:

ככל הנראה, כוונת רש"י הוא כמש"כ תד"ה כמאן ושאר הראשונים שם, שרבן גמליאל מכשיר על ידי חזקת כשרותה רק כשהאשה טוענת בריא, כדאיתא לעיל יד., וטענת בריא יחד עם החזקה עדיף מרוב.

בברכה,

מרדכי קורנפלד