דיונים על הדף - כתובות יב

יונה גליק שואל:

הטבלה לא מובנת, האם היא מייצגת את ר׳ אשי או את רבה? נה פירוש״ אין לה״ במשבצת השמאלית קיצונית? נשמח לקבל הסבר

תודה,

יונה גליק

הכולל משיב:

שלום וברכה

נ"ל שאתה צודק שיש עמימות בטבלה.

כל החילוק בגמרא בין מאן דמתני אברייתא למאן דמתני' אמתיניתין, זה רק לגבי השאלה האם יש הוכחה שכנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה יש לה או אין לה, אבל לכל הדעות הדינים של הברייתא ושל המתניתין אין עליו חולק, שיש לה כתובה מנה.

לכן הטבלה לא כ"כ מובנת, אם הכוונה לדון בדין כנסה בחזקת בתולה וכו' (שזו מחלוקת אמוראים), או בדין של נכנסה לחופה, שבזה אין כל מחלוקת כאמור.

כל טוב.

יוסי בן ארזה