דיונים על הדף - כתובות י

שמואל דוד ברקוביץ שואל:

מוצש״ק פרשת בלק - צום הרביעי - יה״ר שיהפוך מאבל ליו״ט

כתובות י.

תנא הואיל וקנס חכמים הוא לא תגבה אלא מן הזיבורית קנסא מאי קנסא אלא אימא הואיל ותקנת חכמים הוא לא תגבה אלא מן הזיבורית

רש״י ד״ה אלא מן הזיבורית - אם באת לגבות כתובתה ויש לו עידית וזיבורית ובינונית אינה יכולה לומר תן לי עידית או בינונית בשוויה אלא אם בא ליתן לה זיבורית בשוויה יתן

ק״ק מדוע נקט רש״י בסדר זה ״עידית וזיבורית ובינונית״ הול״ל עידית בינונית זיבורית וצ״ע.

החותם בכבוד גדול

שמואל דוד

הכולל משיב:

אין בזה הקפדה. ויתכן שבריהטת הקולמוס התחיל רש"י ז"ל לכתוב זיבורית לפני בינונית (או שלא התכונן לכתוב בינונית כלל), ואחר כך הוסיף המלה בינונית.

יוסי בן ארזה