More Discussions for this daf
1. death woman 2. Why does Rashi say SHE is Mochel? 3. אמר רב כהנא מאי טעמא
דיונים על הדף - כתובות מג

אברהם יוסף שווארץ שואל:

כ' תלמידי חכמים חשובים חברי כולל עיון הדף שיחיו

מג. אמר רב כהנא מאי טעמא דאמר קרא

יש לתמוה, דרב ששת ורב בודאי פליגי מדרבנן, [דמדואייתא הרי ממנ"פ ליכא חיוב מזונות לבת או לאלמנה] ומאי קא מייתי מקראי,

אברהם יוסף שווארץ

הכולל משיב:

ר"כ בא לפרש טעמו של רב. שמוכח מהפסוק שזכות מעשה ידיים אינם שייכים לאחים, וממילא סברא היא שמעשה ידיה לעצמה.

בברכה. יוסי בן ארזה

אברהם יוסף שווארץ שואל:

כל הסברא והנידון שיהיו של אחים הוא מחמת דמיתזאנ מינייהו דומאי דאלמנה, אלא ששאני בת מאלמנה וכדאיתא, וא"כ בודאי כל הסברא הוא מדרבנן, וכן מבואר להדיא בכל ושלב ושלב מדברי הגמרא

הכולל משיב:

בוודאי הנידון הוא מדרבנן, אבל הסברא שמדרבנן יתקנו להם מעש"י היא כי אחים במקום אב קיימי, כמו שאמרו בתחילת הסוגיא. וע"ז אמר רב כהנא שהכתוב אומר שאין אדם מוריש זכות בתו לבנו, וממילא לא מסתבר שמדרבנן עשו את האחים כעומדים במקום האב.