דיונים על הדף - יבמות לא

אברהם יוסף שווארץ שואל:

יבמות לא. נפלה הבית עליו ועל בת אחיו,

יל"ע, דאף דהיא בחזקת פטורה מן הייבום, כמו ספק נתברשה דמשנתינו, מכל מקום במתני' מסובב החזקה הוא הנישואין, ובחזקת נישואין ליכא שום ריעותא, - אלא ספק גירושין משא"כ בכה"ג, הרי מסובב חזקת פטורה מן הייבום הוא חיות של בת אחיו בשעת מיתתו, ומכיון שהיא מתה לפנינו לכאורה הורע החזקה?

אברהם יוסף שווארץ

הכולל משיב:

מכל מקום, גם באופן כזה של ריעותא מעמידים על חזקה דמעיקרא, מלבד בתרתי לריעותא, כמבואר בריש נדה.

בברכה

יוסי בן ארזה