דיונים על הדף - יבמות יט

אברהם יוסף שווארץ שואל:

ביט: חלץ לבעלת מאמר לא נפטרה צרה מ''ט משום דהואי צרה ודאי ובעלת מאמר ספק ואין ספק מוציא מידי ודאי, יל"ע אא"ב לדעת הרמב"ם דבדרך כלל ספק דאורייתא לקולא מדאורייתא, א"כ בעינן הכא דינא דאין ספק מוציא מידי ודאי, אמנם לפי הרשב"א הרי בלא"ה היא צריכה חליצה מדין כל ספק?

אברהם יוסף שווארץ

הכולל משיב:

רוצים להדגיש שהצרה חייבת מוודאי ולא מספק, שאילו היתה ספק הרי כיון שמאמר ספק קונה יש כאן כעין ספק ספקא.

בברכה. יוסי בן ארזה