עוד דיונים על הדף
1. לימוד עניני אבלות וכדומה 2. רבי היא שאמר זה דבר השמיטה שמוט 3. חרשיה לצורך כלאים
דיונים על הדף - מועד קטן ב

דוד כהן שואל:

מה הנוהג בלימוד דף היומי כשלומדים על דברים הרעים, כידוע ישנם "גדולים" שאינם מלמדים על נושאים האלו?

י.ד. כהן

הכולל משיב:

רגילים ללמוד מסכת מו"ק במסגרת הדף היומי.

הגרש"ז אויערבך זצ"ל היה מורה שאין לנו לחוש בדבר, הגם שהחתם סופר לרוב קדושתו היה נמנע מללמד מו"ק (כמדומני מובא שלפני שלמדו המסכת בישיבתו היו מתענים). ובפרט מפני שדרוש לדעת ההלכות על כל צרה שלא תבוא. ואדם שעושה לשם שמים ודאי אינו ניזוק מכך - שומר מצוה לא ידע דבר רע.

יוסף בן ארזה