דיונים על הדף - מגילה ט

אברהם יוסף שווארץ שואל:

מגילה ט. שמעתי כשהיו בונים בהיכל עשו קלעים, הנה בס"ד בעי לאוכוחי מכאן דקדושה ראשונה לא קידשה לעתיד לבא, ויש לתמוה לשיטת הרמב"ם דהוסיפו אמה אחת מחמת ספק אמה טרקסין, א"כ ממנ"פ היה צריכים לקדש מקום ההיכל, שהרי הוסיפט אמה, ואולי עשו קלעים משום אותו אמה?

שווארץ

הכולל משיב:

לא הבנתי את השאלה. אם קדשה לעתיד לבוא הרי לא צריך כלל היכל כדי להקריב קרבנות.

בברכה. יוסי בן ארזה

אברהם יוסף שווארץ שואל:

דעת הרמב"ם בפ"ד מהל' בית הבחירה הוא שהוסיפו אמה במקדש שני, ונמצא שבדואי יצטרכו שוב לקדש המקום בשביל אותה אמה, וממילא עשו קלעים לפני שהתחילו לבנות החומה

הכולל משיב:

אבל לשם מה נצרכו קלעים? כאשר יבנו את הבית אז יקדשו. מה שהוצרכו לקדש עכשיו זה רק כי רצו להקריב קרבנות כמו שפרש"י, וא"כ מוכח שאין מקריבים בלא בית.

יוסי בן ארזה